نیمی از مدیران آمریکا به افزایش بودجه روابط عمومی‌ها فکر می‌کنند

سیسیلیا کوکلی، مدیر بخش نیوجرسی PRSA می‌گوید: « این موضوع دلگرم کننده است که مدیران تمایل به سرمایه گذاری در روابط عمومی دارند و ارزش مدیریت شهرت را تشخیص می‌دهند. اما به همان اندازه برای مدیران مهم است که رویکرد ایجاد شهرت را درک کنند. تجارت به هنری ماهرانه تبدیل شده است که به رویکرد سهامداران و درنظر گرفتن نیروهای بی‌شمار بازار خارجی که بر روی یک برند تاثیرگذارهستند، نیازمند است».
به عنوان مثال، هنگامی که از مدیران خواسته شد تا سه هدف مهم خود برای روابط عمومی‌ها را اولویت بندی نمایند، «ایجاد اعتبار» (85 درصد) و «افزایش آگاهی برند» (82 درصد) موضوعاتی بودند که به صدر فهرست نقل مکان کردند. هرچند قابلیت‌های روابط عمومی که کامل کننده مقوله ایجاد اعتبار هستند مانند « مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» (25 درصد)، «موقعیت اجرایی» ( 18درصد) و «مدیریت بحران» (12درصد) در رتبه‌های بسیار پایین‌تر قرار گرفتند.
ناتان ریچتر، همکار در مطالعه Wakefield Research می‌افزاید:« بررسی ما نشان می‌دهد که مدیران نمی‌دانند چه چیزی را نمی‌دانند. شهرت خوب فقط از راه هوا بدست نمی‌آید. بسیاری از گفته‌هایی که چگونه روابط عمومی می‌تواند به شرکت‌هایشان فایده برسانند لازم است اما مدیران همچنین نیازمند آن هستند که در مقوله‌ها و موضوعات درگیر شوند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که مدیران زمان بسیار کمی را برای اطمینان از اینکه آیا برنامه‌های روابط عمومی به درستی طراحی شده‌اند و رسیدن سهامداران به حق خودشان در زمان مناسب، سپری می‌کنند».
علاوه بر این، اگرچه مدیران به ایجاد اعتبار به عنوان هدف کلیدی برای روابط عمومی اشاره می‌کنند، کمتر از نیمی (44 درصد) از مدیران مورد مطالعه گفتند که درجهت ایجاد اهداف روابط عمومی برای شرکت‌هایشان در سال 2014 « بسیار درگیر» بودند و 75 درصد بیان کردند که در هفته نیم ساعت یا کمتر را به بحث پیرامون استراتژی‌های روابط عمومی اختصاص می‌دهند.

بیان بهتر اهداف و مقاصد به افزایش سرمایه گذاری در روابط عمومی منجر می‌شود
مطالعه مذکور همچنین اهمیت بیان موثر اهداف روابط عمومی برای سهامداران کلیدی را برجسته می‌سازد. در واقع 71 درصد از مدیران اظهار داشتند آنها احساس نمی‌کنند که شرکای روابط عمومی‌شان اهداف و استراتژی‌های روابط عمومی را «بسیار خوب» بیان کرده‌اند و 64 درصد گفتند اگر اهداف و استراتژی‌ها با وضوح بیشتر تعریف شوند از افزایش سرمایه‌گذاری در روابط عمومی حمایت می‌کنند.
کوکلی می‌گوید:« علاوه بر اینکه آموزش مدیران درون یک سازمان همیشه به سادگی یک گفتگو نیست اما مطالعه « مورد تجاری برای روابط عمومی» نشان می‌دهد داشتن یک مدیر که کار ما را درک کرده و حمایت می‌کند ارزش تلاش بیشتر را دارد.

منبع: کاوشگران روابط عمومی

/ 0 نظر / 22 بازدید