پست های ارسال شده در تیر سال 1391

اعلام نمرات

نمره نهایی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف 25/11 محمد آردفروشان 1 12 مهرداد آشوری 2 13 سارا ابراهیمی 3 11 محمد رضا ابراهیمی 4 5/13 امیر ابراهیمی 5 16 علی اسکندری 6 5/13 لیلا افرایی پور 7 5/14 ابراهیم اکبری 8 15 سهیلا امینی 9 5/12 مرتضی بهار لویی 10 5/10 مهدی ترابی 11 5/15 مرتضی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

اعلام نمرات

نمره نهایی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف 11 محمد آردفروشان 1 25/12 مهرداد آشوری 2 14 سارا ابراهیمی 3 25/14 محمد رضا ابراهیمی 4 5/15 امیر ابراهیمی 5 25/14 علی اسکندری 6 15 لیلا افرایی پور 7 14 ابراهیم اکبری 8 75/16 سهیلا امینی 9 5/12 مرتضی بهار لویی 10 11 مهدی ترابی 11 5/15 مرتضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

اعلام نمرات

نمره نهایی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف 75/13 ابوالقاسمی حجت 1 5/16 احمدی هدی 2 20 اراجی نسرین 3 5/18 اکبری مریم 4 17 امیدفر بهروز 5 16 بهادر مینا 6 5/13 بهادران باغبادرانی محمد 7 5/16 تاجمیر ریاحی مریم 8 25/17 ترکی دستگردی فاطمه 9 12 جعفری اشکاوندی رسول 10 17 محمد ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 14 بازدید